Pedagogisch project

Wat is een pedagogisch project?

Het ‘pedagogisch project’ van een school is een Vlaamse onderwijsterm. Het schoolbestuur definieert met het pedagogisch project de visie op onderwijs en opvoeding die in de school wordt gevolgd. Het geeft dan ook informatie over de gebruikte pedagogische en onderwijskundige methodes. Het pedagogisch project verheldert het mens- en wereldbeeld waarop het onderwijs in een school is gestoeld. Wat is de visie in die schoolgemeenschap op de mens en de samenleving en hoe handelt zij ernaar?

Eigen methodes maar toch geen methodeschool

In Vlaanderen worden Steinerscholen vaak beschouwd als methodescholen. Methodescholen bieden een specifieke didactische, maar vooral een pedagogische onderwijsomgeving aan die verschillend is van de onderwijsleeromgeving in het raditioneel onderwijs. In het algemeen kan men zeggen dat methodeonderwijs meer kindgericht werkt dan traditioneel onderwijs. Kindgericht onderwijs vertrekt van de kenmerken van kinderen en leerlingen, en bekijkt dan welke onderwijsleeromgeving het best aansluit bij de noden van de leerlingen. Het methodisch-didactische is niet het uitgangspunt van de Steinerpedagogie. De basis van de pedagogie is de antroposofie, een spiritueel inzicht in de aard van de mens en de wetmatigheden van zijn ontwikkeling. In de Federatie van Steinerscholen, waartoe ook onze school behoort, is een basistekst ontstaan die het pedagogisch project beschrijft.

Ons pedagogisch project

Je kan de volledige tekst van het pedagogisch project hier lezen. Je leest er, o.a., meer over:

  • onze visie op de mens en zijn ontwikkeling,
  • onze visie op het doel van opvoeding en onderwijs,
  • waarom we geen confessionele school zijn en 
  • hoe we de klaspraktijk vorm geven.