Onze visie en aanpak

Steinerschool

Onze school heeft een uitgesproken visie op onderwijs en opvoeding: Lohrangrin is een steinerschool, een school die werkt volgens de steinerpedagogie. Steinerpedagogie is een onderwijsvorm waarbij leerkrachten lesgeven vanuit de mens- en ontwikkelingsvisie van de antroposofie, een filosofie die dient als inspiratiebron maar zelf niet onderwezen wordt.

Onze school gaat ervan uit dat elk kind benaderd dient te worden als een eenheid van willen, voelen en denken, met grote aandacht voor de individuele ontwikkelingsweg van elk kind. Daarnaast probeert de leerkracht bij kinderen een levenslange liefde te wekken voor het leren.

Waarom steinerpedagogie?

Kinderen veranderen radicaal tijdens het opgroeien. Van 0 tot ongeveer 21 jaar doorlopen kinderen allemaal dezelfde ontwikkelingsfasen. Ondertussen groeit ook hun eigen persoonlijkheid.

Een leerkracht op een steinerschool speelt in op de ontwikkeling van de kinderen die hij/zij begeleidt, en ook op de verschillen in die ontwikkeling. Daarbij houdt hij/zij bewust rekening met zowel uiterlijke als innerlijke aspecten. Dat heeft consequenties. Zo is, bijvoorbeeld, leerstof in de eerste plaats ontwikkelingsstof en niet alleen een manier om informatie over te dragen.

Het einddoel van de steinerpedagogie is niet enkel het behalen van een diploma. Belangrijker is om jonge mensen op te voeden tot volwassenen die door zelfscholing hun leven steeds opnieuw richting kunnen geven. Een steinerschool tracht kinderen te leren dat ze een leven lang bezig zijn met mens te worden.

Hoe geeft Lohrangrin dit vorm?

Omdat steinerschool Lohrangrin werkt vanuit een specifieke visie, geven we ons onderwijs ook vorm op een specifieke manier. Hieronder een paar voorbeelden:

  • Ritme en herhaling zijn een basisgegeven in onze peuter- en kleuterklasjes. Een vast dag-, week- en jaarritme maakt het voor het jonge kind makkelijker om met vertrouwen de wereld om zich heen te leren kennen.
  • Op onze school worden een aantal vakken, zoals lezen, schrijven, rekenen en heemkunde, in periodes aangeboden. Dat wil zeggen dat een bepaald vak gedurende een aantal weken na elkaar elke dag gedurende anderhalf uur wordt gegeven. Op die manier kan de leerstof intensiever beleefd worden.
  • Het kunstzinnige komt overal terug in ons onderwijs. Schilderen, tekenen, boetseren en toneel zijn daarom geen vakken op zich maar deel van het leerproces.

Onze visie en aanpak werden vertaald in leerplannen met eindtermen en ontwikkelingsdoelen. Deze beschrijven de doelen en leerinhouden zoals we ze in onze scholen vorm geven. De leerplannen van de steinerscholen zijn gelijkwaardig aan de reguliere leerplannen en werden erkend door het ministerie van Onderwijs.