Ons pedagogisch project

Het pedagogisch project van een school vertelt iets over haar visie op de zin en het doel van opvoeding en onderwijs, en geeft informatie over de pedagogische en onderwijskundige methodes die de school gebruikt. Het verheldert het mens- en wereldbeeld waarop het onderwijs in een school is gestoeld.

Een eigen methode, maar geen methodeschool

In Vlaanderen worden steinerscholen vaak beschouwd als methodescholen. Methodescholen bieden kindgericht onderwijs: ze bekijken welke onderwijsleeromgeving het best aansluit bij de noden van het kind. Het methodisch-didactische is niet het uitgangspunt van de steinerpedagogie. De basis van de steinerpedagogie is de antroposofie, een spiritueel inzicht in de aard van de mens en de wetmatigheden van zijn ontwikkeling.