Onze troeven

Kleine peuterklassen

Peuters kunnen vanaf 2,5 jaar terecht op onze school.  Ze worden ontvangen op hun maat, in kleine klasjes met een huiselijke sfeer, een beetje weg van de rest van het schoolleven en daardoor dus echt helemaal in ‘hun’ wereld. De kinderen proeven van het buitenleven, eten samen in de klas en rusten in de namiddag in een aparte rustklas. Ritme en herkenning geven structuur en vertrouwen.

Buitenklasdagen kleuters

Op Lohrangrin gaat elke kleuterklas een volledige voormiddag per week naar het park, ongeacht van het weer of het seizoen, om er te spelen en te leren. Dit heeft tal van voordelen voor onze kleuters: ze krijgen meer mogelijkheden om hun grove motoriek te ontwikkelen, er zijn minder conflicten omdat er buiten veel meer speelruimte is, ze kunnen de verschillende seizoenen aan den lijve ondervinden en ze daardoor veel sterker beleven, ze kunnen naar hartelust spelen met de verschillende elementen uit de natuur, ze kunnen bouwen, graven, verzamelen, exploreren en nog veel meer.

Basisschool én steinerschool

Lohrangrin is een basisschool. Kinderen van 2,5 tot 12 jaar leren hier rekenen, lezen en schrijven. Maar ook vormtekenen, handwerk en beweging komen ruim aan bod. Want Lohrangrin is ook een Steinerschool, een school die werkt volgens de Steinerpedagogie. Dat betekent dat we een eigen visie hebben op hoe we samen school maken. En hoe we één en ander vorm geven in de praktijk.

School in het groen

Door de ligging in het park ‘Hof van Mols’ heeft Lohrangrin een groen karakter. De kinderen trekken er vaak op uit in het park. Vooral de kleuters en de jongste lagereschoolkinderen maken regelmatig gebruik van de unieke mogelijkheid om in het groen te vertoeven.

Het ‘Eerste klas project’

Op Lohrangrin ligt in de eerste klas tijdens de eerste maanden van het schooljaar het accent meer op leven en ervaren. Geleidelijk aan verschuift het accent naar het leren zelf. De bedoeling hiervan is om de kinderen tijdens de overstap van de kleuterschool naar de lagere school bewuster te begeleiden in hun leer- of schoolrijp worden. Daarom worden ze tijdens de eerste maanden van het schooljaar ondergedompeld in een bad van activiteiten die gericht zijn op het ontwikkelen van verschillende vermogens en vaardigheden (competenties) die nodig zijn voor het verdere leren en het zich ontwikkelen. Zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan beweeglijkheid, behendigheid en evenwicht om rust en aandacht te creëren bij het (latere) leren. Of aan een goede beheersing van het lichaam omdat daarin de bron voor het leren rekenen ligt. Of worden er levensechte en zinvolle activiteiten aangeboden waarmee kinderen zich intensief kunnen verbinden en waardoor motivatie en uithouding kunnen ontstaan. De school is met dit project gestart in 2013 als antwoord op de vraag waarom een toenemend aantal kinderen zwaktes vertoonden op het gebied van de leervoorwaarden bij de start in de eerste klas.

Inclusief onderwijs: gewoon en buitengewoon onderwijs onder hetzelfde dak

Kinderen leren niet allemaal op hetzelfde tempo. Op Lohrangrin houden we daar rekening mee. Voor sommige kinderen lukt het niet om binnen de gewone klascontext taal of rekenen onder de knie te krijgen. Zij kampen met een specifieke leerproblematiek (dyslexie/dyscalculie) en hebben aangepast onderwijs nodig.

Sinds september 2013 bieden we de mogelijkheid om deze kinderen op maat te begeleiden binnen de vertrouwde omgeving. Zij volgen buitengewoon onderwijs (type basisaanbod) binnen onze eigen muren. De expertise van de Parcivalschool, school voor buitengewoon onderwijs in Antwerpen, wordt ingezet om hen extra ondersteuning te bieden voor bepaalde leerinhouden zaols taal en rekenen. Tegelijk sluiten de kinderen voor vaklessen aan bij hun ‘gewone’ klas. Zo kunnen we de beschikbare middelen – geld, leerkrachten en therapeuten – inzetten voor optimaal ondersteunend maatwerk.

Klasleraarschap van drie jaar

Op Lohrangrin gaat een leraar drie jaar met de klasgroep mee. Dit betekent dat de leerkrachten respectievelijk van de eerste tot de derde klas, en van de vierde tot de zesde klas meegaan met de kinderen. De leraren krijgen hierdoor de kans om zich drie jaar lang te verbinden met de kinderen.

Aandacht voor motivatie en welbevinden van kinderen

Op Lohrangrin hebben we veel aandacht voor de motivatie en het welbevinden van de kinderen. Kinderen die zich goed voelen, voldoende ontwikkelingskansen krijgen, hun kwaliteiten ten dienste van de anderen kunnen stellen en een helder zelfbeeld hebben, voelen zich beter. Dat merk je ook aan hun omgang met andere leerlingen. Zo wordt onze school een leef- en leerklimaat dat gebaseerd is op verbondenheid en wederzijds respect.

Differentiatie: opdrachten op maat

Kinderen worden zoveel mogelijk binnen hun eigen klasgroep begeleid omdat ze daar het best gedijen. Door differentiatie en aangepaste opdrachten/hulpmiddelen krijgen alle kinderen voldoende ontwikkelingskansen in hun klasgroep. Ook co-teaching is hier een effectieve en krachtige tool. Bij co-teaching krijgt de klasleraar ondersteuning van een collega om bijvoorbeeld tijdens een rekenles in niveaugroepen te kunnen werken.

Naschoolse opvang

Vanaf de leeftijd van 2,5 tot 12 jaar worden kinderen – indien gewenst – opgevangen in de betaalde naschoolse opvang op onze school.

Voor onze peuters en kleuters is er bovendien een uniek ouderinitiatief, waarbij ouders volgens een beurtrol elkaars kindjes opvangen op school. Zo proberen we onze peuters en kleuters tijdens de naschoolse opvang net dat ietsje meer warmte en betrokkenheid te geven dat ze nog zo nodig hebben.

Vlot bereikbaar

De school is via de A12 vlot bereikbaar, zowel vanuit Antwerpen als Brussel. Ook met het openbaar vervoer kom je er gemakkelijk (buslijnen 500 en 22, en iets verder tramlijnen 2 en 6).