Leerplan

Algemeen

Het leerplan van de steinerscholen is gebaseerd op de ontwikkelingsfasen van het kind.

Tijdens het opgroeien veranderen kinderen radicaal. Van 0 tot ongeveer 21 jaar doorlopen alle kinderen dezelfde ontwikkelingsfasen. Ondertussen ontwikkelen ze ook een eigen persoonlijkheid. Op steinerscholen is het pedagogisch werk gestoeld op algemene inzichten over het kind in die verschillende ontwikkelingsperiodes en op een individuele aanpak van het kind.

Met een eersteklasser wordt anders omgegaan dan met een zesdeklasser. Alle kinderen in de eerste klas verschillen van elkaar en moeten ook individueel benaderd worden.

De leerkracht op een steinerschool stemt zijn activiteiten en zijn pedagogische benadering af op de veranderingen die zich voordoen bij de kinderen die hij of zij begeleidt. Daarbij is de leraar zich niet alleen bewust van wat zich in het lichamelijke en het uiterlijk zichtbare aan verandering manifesteert.

De leraar houdt ook met het innerlijke (bedoeld wordt ziel en geest) rekening.
De verschillende ontwikkelingsperiodes van het kind vormen de basis voor het opvoedkundige handelen. Dat wil zeggen dat de inhoud en het onderwerp van de vakken gekozen worden volgens datgene wat voor het kind op dat ogenblik van zijn ontwikkeling noodzakelijk is.

Men vraagt zich af welk onderwerp op welke leeftijd het best behandeld kan worden om in de kinderlijke ziel een gezonde basis te leggen om later als een evenwichtige volwassene door het leven te kunnen gaan. Leerstof is dus in de eerste plaats ontwikkelingsstof, en niet alleen een manier om informatie over te dragen.

Mensen verliezen nooit het vermogen tot leren. Een leerkracht op de steinerschool probeert bij kinderen een levenslange liefde te wekken voor het leren. Niet het uiteindelijk behalen van een diploma is het einddoel van de steinerpedagogie, maar wel het opvoeden van jonge mensen tot volwassenen die door zelfscholing hun leven steeds opnieuw richting kunnen geven. De steinerschool is een school waar men kan leren dat men een leven lang bezig is mens te worden.